SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 17.06.2024

P O Z V Á N K A

                                                                         Obecný úrad v Iliašovciach Vás pozýva  na

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 

dňa 21. júna 2024 o 18.00 hodine

v zasadačke OcÚ v  I l i a š o v c i a c h

NÁVRH  PROGRAMU:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Žiadosť o kúpu pozemku p. Broško Peter
 6. Žiadosť o kúpu pozemku p. Bdžochová Marcela
 7. Žiadosť o kúpu pozemku p. Pemčák Maroš
 8. Stanovisko HK k záverečnému účtu
 9. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu
 10. Schválenie záverečného účtu za rok 2023
 11. Správa z vykonanej kontroly HK
 12. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok
 13. Informácia k prerušeniu prevádzky ZŠ bez vyradenia zo siete škôl
 14. Zhodnotenie akcie B-I-K 2024
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Uznesenie
 18. Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                


Zoznam aktualít: