SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana je sústavou úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva.  Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia, vo vykonávaní opatrení na zníženie alebo elimináciu rizika a odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Čo je ohrozenie? 
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. 

Čo je mimoriadna udalosť? 
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok. 

Čo je mimoriadna situácia? 
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Varovanie obyvateľstva
Varovanie obyvateľstva patrí medzi najdôležitejšie opatrenia civilnej ochrany. Varovanie sa vykonáva varovnými signálmi, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom sirén a následne sú dopĺňané hovorenou informáciou. V našej obci je siréna umiestnená na streche obecného úradu vľavo.

Ak zaznie varovný signál nastáva mimoriadna situácia. Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania sa dá zistiť, pred čím siréna varuje. Je potrebné počúvať následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením miestneho rozhlasu.

Pozor: Druhý piatok v mesiaci o 12:00 sa vykonáva preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva.

Čo robiť, keď zaznie siréna? (mimo doby pravidelného preskúšania)

 • Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy.
 • Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi).
 • Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
 • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 • Čakajte doma na ďalšie pokyny.

Upozornenie: Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu! Postarajte sa o deti bez dozoru! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!

Čísla tiesňového volania
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na týchto telefónnych číslach tiesňového volania:

112 Integrovaný záchranný systém 
alebo: 
150 Hasičský a záchranný zbor 
v prípade ohrozenia života a zdravia volajte: 
155 Zdravotnú záchrannú službu 
v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte: 
158 (159) Políciu (Mestskú políciu)

V prípade požiaru, dopravnej nehody, pri príznakoch chemického alebo biologického terorizmu, ohrozenia následkom živelných pohrôm, pri doručení podozrivej zásielky, anonymnom oznámení o uložení bomby (nebezpečnej látky) a iných mimoriadnych udalostí volajte telefónne číslo tiesňového volania uvedené hore, teda linku 112.

Ako si vyžiadať pomoc ?
Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

 

Zverejnené 10.4.2019

Všeobecné zásady činnosti pri ohrození

Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.

 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Ohrozenie povodňami a záplavami
Zásady správania sa obyvateľstva pri ohrození povodňami a záplavami sa charakterizuje v troch častiach priebehu záplav, a to pred ohrozením, počas ohrozenia a po ohrození.

Pred ohrozením povodňami a záplavami:

 • vytipujte si bezpečné miesto, ktoré v prípade povodne nebude zaplavené vodou,
 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 • pripravte sa na evakuáciu osôb a zvierat,
 • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 • pripravte si evakuačnú batožinu.

Počas povodní a záplav:

 • opustite ohrozený priestor,
 • netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie alebo krízového štábu,
 • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

Po povodniach a záplavách:

 • nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou - riaďte sa pokynmi hygienika,
 • informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
 • kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

Ohrozenie nebezpečnými látkami
Ako sa správať pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku ?
Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:

 • odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 • ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
 • bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
 • oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
 • nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
 • po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

Zapamätajte si!

 • Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru. 
 • Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra. 
 • Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

Evakuačná batožina
Evakuačná batožina obsahuje len tie najzákladnejšie a najnutnejšie potreby pre človeka:

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • prikrývka, spací vak,
 • vrecková lampa, sviečka a zápalky,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
 • pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Jej hmotnosť však nesmie prekročiť tieto hmotnosti:

 • u detí 15 kg,
 • u dospelých 25 kg,
 • 5 kg príručnej batožiny.


Improvizovaná ochrana
Improvizovanú ochranu tvoria prostriedky individuálnej ochrany na ochranu očí a dýchacích ciest. Tento typ ochrany sa využíva vtedy, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady: 

 • celý povrch tela musí byť zakrytý, 
 • všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť, 
 • na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

Improvizovaná individuálna ochrana je zabezpečovaná obyvateľmi svojpomocne z materiálov bežne dostupných v domácnosti, prípadne v zamestnaní. Jej dôležitosť spočíva prakticky v okamžitej dostupnosti pre obyvateľa .

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:

 • presune osôb do úkrytov, 
 • úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou, 
 • prekonávaní zamoreného priestoru, 
 • evakuácii obyvateľstva.

Ochrana hlavy 

 • odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne),
 • najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je ich prekrytie kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej,
 • oči chránime okuliarmi uzavretého typu. Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.

Ochrana trupu 

 • všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany,
 • na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou,
 • ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.

Ochrana rúk a nôh 

 • veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice,
 • pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky.
 • Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

Opustenie ohrozeného priestoru

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru:

V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia a nachádzate sa v uzatvorených priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia:

 1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky a pod.).
 3. Uzamknite byt.
 4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
 6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie.
 7. Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.
 8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
 9. Vždy zachovávajte rozvahu!

Vypracovala: Bc. Monika Bdžochová