SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v obci Iliašovce s využitím obnoviteľných zdrojov energie

Kód projektu: 310041BAX2

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:  4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Opis projektu:  Hlavným cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v obci Iliašovce s využitím obnoviteľných zdrojov energie" je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Iliašovce.

Predmetom projektu: je rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v obci Iliašovce.

Cieľ projektu: sa dosiahne prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom "Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla".
Najvýznamnejšími výsledkami projektu s názvom je zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie podielu tepla z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe.

Hlavná aktivita projektu: Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 1

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 3.2023

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 3.2023

Celková výška oprávnených výdavkov:   51 055,20 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:   95,0000 %

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:   48 502,44 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:   2 552,76 €