SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka ZŠ

 11.01.2024

Obec Iliašovce v súlade s § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Základnej školy, Iliašovce 29
s predpokladaným nástupom od 1. 3. 2024


Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie (v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov):
-  má ukončené min. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný druh a typ školy,
-  má najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (ku dňu konania výberového konania),
-  spĺňa podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
Iné kritériá a požiadavky:
-  osobnostné a morálne predpoklady,
-  bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
-  zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
-  ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
-  riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť školskej legislatívy
-  aktívna znalosť práce s PC (Microsoft – Word, Excel, Internet, Powerpoint).


Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zoznam požadovaných dokladov:
-  prihláška do výberového konania,
-  štruktúrovaný profesijný životopis,
-  písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy / školského zariadenia v rozsahu min. 4 strán A4,
-  originály dokladov o vzdelaní, alebo overené kópie
-  potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
-  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o tom, že nie je vznesené obvinenie voči jeho osobe a na jeho osobu nie je podaná              obžaloba (v súlade s § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z.)
-  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-  súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
-  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch.


Prihlášky je potrebné doručiť do 22.1.2024 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej


„NEOTVÁRAŤ - Výberové konanie - ZŠ“
na adresu: Obec Iliašovce, Iliašovce 231, 053 11


Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne aspoň 7 dní pre jeho konaním.

 


Zoznam aktualít: