SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na OZ 2.2.2024

 29.01.2024

P O Z V Á N K A

Obecný úrad v Iliašovciach Vás pozýva  na

 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 

dňa 2. februára 2024 o 17.00 hodine

v zasadačke OcÚ v  I l i a š o v c i a c h

 

NÁVRH  PROGRAMU:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Návrh VZN č. 1/2024 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
 6. Návrh VZN č. 2/2024 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Iliašovce
 7. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Iliašovce
 8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Iliašovce
 9. Organizačný poriadok Obecného úradu Iliašovce
 10. Rozpočtové opatrenie č. 7/2023
 11. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2023
 12. Podnet p. Fábryho k poplatkom za zber a odvoz TKO
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Uznesenie
 16. Záver

 

                                                                                  Anna Frankovičová

                                                                                       starosta obce


Zoznam aktualít: