Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
IliášovceHľadať
 
 

Miestne dane a poplatky

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti

Pozemky

Predmetom dane z pozemkov je orná pôda, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a  stavebné pozemky.

K podaniu priznania potrebujete doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné osvedčenie o dedičstve.  

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

Stavby

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie a drobné , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,   stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, priemyselné stavby,  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na ostatné  podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou.

K podaniu priznania potrebujete doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné osvedčenie o dedičstve.   

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31.januára bežného zdaňovacieho obdobia.

Byty

Predmetom dane sú byty a nebytové priestory.

K podaniu priznania potrebujete doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné osvedčenie o dedičstve.  

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31.januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou okrem psa chovaného na vedecké a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom.   

Upozornenie: Daňovník je povinný podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestalo byť predmetom dane. 

Výška dane za psa: 6,63 € za jedného psa a kalendárny rok

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň sa platí za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predvádzanie tovarov a služieb, predajné zariadenia, umiestnenie cirkusu, umiestnenie technicko-zábavného zariadenia, dočasných reštauračných služieb – sezónne záhradné sedenie, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov, veľkokapacitného kontajnera, lešenia a iných zariadení a materiálov a trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom priestore mimo zóny plateného parkovania.

Upozornenie: Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ stane poplatníkom. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti ohlásiť túto skutočnosť Obecnému úradu v Iliašovciach

Výška poplatku za komunálny odpad v obci Iliašovce: 0,035 € za osobu a kalendárny deň


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka